Fotograf Gdańsk, Zdjęcia do dokumentów, Fotografia Portretowa
 » Regulamin

Regulamin

 

Regulamin

1.Wstęp
Strona https://fokus.com.pl/formnew/ należy do firmy
Fokus Tadeusz Wyszyński
z siedziba – 80-830 Gdańsk ul. Chlebnicka 30/32
Nip 583-100-55-40
Wszystkie zamówienia przyjmowane przez tą stronę internetową realizujemy zgodnie z tym regulaminem. Regulamin określa warunki korzystania z serwisu przez użytkowników, sposoby płatności, realizacji zamówień, dostaw produktów i usług, prawa Klienta do anulowania zamówień, odstąpienia od umowy oraz zasady składania reklamacji.

Składając zlecenie wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych na potrzeby wykonania usług i realizacji zamówień oraz akceptacjesz regulamin świadczonych przez nas usług internetowych.

Użytkownikiem serwisu internetowego https://fokus.com.pl/formnew/ może być osoba mająca status prawny konsumenta w rozumieniu prawa polskiego, czyli osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

Przez stronę internetową https://fokus.com.pl/formnew/ możesz zamówić przedmioty z nadrukiem takie jak kubeczki, poduszki, koszulki ….itp pełna oferta na stronie https://fokus.com.pl/formnew/

3. Terminy i warunki realizacji zamówień

Po otrzymaniu zlecenia lub zleceń przez formularz na stronie. Potwierdzamy otrzymanie zlecenia.

W przypadku zleceń gdzie zamawiający wybrał płatność przy odbiorze lub za pobraniem.

Prosimy o potwierdzenie zlecenia.

W przypadku wątpliwości czy zlecenie będzie odebrane możemy prosić o wykonanie przedpłaty.

Potwierdzenie nie następuje automatyczne i z tego powodu może nastąpić nawet w jeden dzień roboczy od złożenia zamówienia

Zlecenia realizujemy w dwa dni robocze po otrzymaniu potwierdzenia. Jeżeli wybrałeś jako formę zapłaty – przedpłatę na konto – w dwa dni po otrzymaniu zapłaty.

W szczególnych wypadkach termin realizacji może się przedłużyć o czym poinformujemy mailowo.

4. Warunki dostawy

Zamówione produkty i zdjęcia wysyłamy za pośrednictwem Poczty Polskiej, lub przesyłką kurierską . Koszty dostawy doliczane są do wartości zamówienia.

W całości pokrywa je Zamawiający usługę.

5. Formy płatności

Dostępne są następujące formy płatności:

1. Gotówką, przy odbiorze przesyłki.

2. Przelewem na nasze konto.

6. Cennik

Zamówienia realizujemy według cen zamieszczonych na stronie

https://fokus.com.pl/formnew/

Całkowita cena zlecenia to – cena produkty razy ilość + koszt dostawy

7. Odstąpienie od umowy i zwroty

Zlecający usługę ma prawo w czasie 1 godziny od momentu złożenia zlecenia anulować je, jeśli realizacja zlecenia nie została jeszcze rozpoczęta, wysyłając e-mail na adres anulowanie@fokus.com.pl. Skuteczność anulowania zlecenia następuje po otrzymaniu przez zlecającego potwierdzenia przyjęcia anulowania. W tekście maila musi znajdować się nr zlecenia. Anulować usługę można też telefonicznie 58 301-04-31 pracujemy od poniedziałku do piątku od 10 do 18.

Konsument, czyli Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w serwisie w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową bądź Klient prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, który dokona czynności w celu, który nie jest w przeważającym stopniu związany z jego działalnością gospodarczą może odstąpić od umowy sprzedaży Produktu zakupionego w serwisie w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia otrzymania zrealizowanego zamówienia.

Odstąpienie od umowy nie przysługuje Konsumentowi (stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta – Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827) w przypadku:

– umowy w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (dotyczy to w szczególności odbitek zdjęć, formatów XXL, Foto Prezentów, Kalendarzy itp. na których zamieszczane są zdjęcia na życzenie Konsumenta, produktów przygotowanych na wymiar zgodnie z zamówieniem Konsumenta itp.)

– umowy o świadczeniu usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

Odstąpienie od umowy wymaga złożenia przez Konsumenta pisemnego oświadczenia wysłanego na adres e-mail: odstąpienie@fokus.com.pl bądź listownie, w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zrealizowanego zamówienia.

W przypadku odstąpienia od umowy Konsument ma obowiązek do niezwłocznego zwrotu produktu, jednak nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty przesłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w stanie niewykraczającym poza konieczny do stwierdzenia charakteru produktu, a także jego cech i funkcjonowania.

Koszt zwrotu produktu do sprzedawcy, w wyniku odstąpienia od umowy, ponosi Konsument. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

Sprzedawca nie odbiera kierowanych do niego przesyłek, odesłanych przez Klienta „za pobraniem”. Nie odpowiada także za koszty związane z takimi przesyłkami.

Zwrot przez Sprzedawcę należnych Konsumentowi środków pieniężnych nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania oświadczenia, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument. Sprzedawca może wstrzymać się z odesłaniem środków do czasu otrzymania przedmiotu. Wartość zwracanych środków stanowi sumę zapłaty za produkt lub usługę i wartości kosztów najtańszej, oferowanej przez Sprzedawcę wysyłki produktu lub usługi do Konsumenta.

8. Gwarancje i reklamacje

Produkty sprzedawane przez serwis https://fokus.com.pl/formnew/ mogą być objęte gwarancją producenta. Sprzedawca nie udziela gwarancji na jakiekolwiek produkty. Klient może skorzystać z udzielonej przez producenta lub dystrybutora gwarancji i reklamować produkt u gwaranta (bezpośrednio lub poprzez pośrednictwo Sprzedawcy).

Klientowi przysługuje prawo do reklamacji wadliwego produktu lub usługi z tytułu rękojmi udzielonej mu przez Sprzedawcę. W przypadku reklamacji należy skontaktować się z naszym laboratorium telefonicznie (58 301-04-31 pracujemy od poniedziałku do piątku od 10 do 18) lub za pośrednictwem e-mail reklamacje@fokus.com.pl bądź listownie. Aby złożyć reklamację należy dostarczyć produkt do sprzedawcy wraz z dowodem zakupu i powód reklamacji. Konsument przesyła produkt na własny koszt za pośrednictwem Poczty Polskiej.

W przypadku nieuzasadnionej reklamacji, gdy reklamowane zamówienie było dostarczone przesyłką, koszty przesyłki pokrywa Konsument.

Konsument ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu dwóch lat od daty wydania mu Produktu, o ile w terminie dwóch miesięcy od dnia, w którym stwierdził niezgodności dostarczonego Produktu z umową, zawiadomi o stwierdzonej niezgodności. Reklamacja jest rozpatrywana w terminie do 14 dni od jej przyjęcia.

W przypadku przesyłek pocztowych lub kurierskich, należy w obecności pracownika Poczty Polskiej lub kuriera, Sprawdzić zawartość przesyłki i jeśli stwierdzony uszkodzenie lub brak sporządzić protokół szkody, nie przyjmując przesyłki. Przyjęcie przesyłki przez odbiorcę oznacza brak zastrzeżeń co do transportu.

9. Wyłączenia

Nie wykonujemy nadruków na przedmiotach jeżeli ich treści tych nadruków są sprzeczne z obowiązującym prawem i ogólnie przyjętymi normami.

10. Polityka Prywatności

Nie przechowujemy danych osobowych zamawiających zlecenia przez formularz na stronie

https://fokus.com.pl/formnew/. Twoje dane służą tylko w celu wykonania zlecenia następnie są kasowane. Jeżeli wyrazisz na to zgodę w naszej bazie umieścimy tylko Twój adres mailowy

11. Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych w tym regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827.) Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów kupna – sprzedaży między Sprzedawcą a Konsumentem będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedawcy. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez niego, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Serwisu zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.

Fokus Fotograf Tadeusz Wyszyński 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone. | Nasze Tagi: #fotografgdansk, #fotografiaportretowa, #zdjeciedodowodu, #zdjeciedopaszportu, #zdjeciedocv, #fotografiaslubna Up
Znajdź nas na Facebooku
Znajdź nas na Google+